Projekt

Celoroční projekt pro ŠD 2019/2020

ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL

 Cílem projektu je:

  •  Seznámit děti (formou přijatelnou pro jednotlivé věkové kategorie) s pojmy jako je zdravá strava, relaxace, stres, šikana, návykové látky, nálada, ekologie, životní prostředí, arteterapie, muzikoterapie a další.
  • Pochopit pojem „zdravý životní styl“ a uvědomit si, jakým způsobem můžeme pečovat o tělo, o duši i o přírodu.
  • Umět poznat a pojmenovat, co a jak tělu škodí (návykové látky, nadměrná tělesná a duševní zátěž, nedostatek pohybu, nedostatek spánku, nezdravá strava apod.).
  • Seznámit děti se způsoby péče o své tělo – příprava zdravých pochoutek, sporty, cvičení a pohybové aktivity prospívající tělu.
  • Seznámit děti se způsoby péče o „duševní pohodu“ – relaxace, pobyt v přírodě, poslech hudby, výtvarně-relaxační techniky a další.
  • Vysvětlit dětem nebezpečí spojené se znečišťováním naší planety a naučit je chovat se šetrně k přírodě, neničit a neznečišťovat ji, třídit odpad a ukázat, jak my sami můžeme přispět k ochraně ohrožených druhů rostlin i živočichů.
  • Prohlubovat dobré vztahy mezi dětmi, učit řešit konflikty přirozenou cestou, přispívat ke zvýšení vzájemné tolerance.
  • Odolávat a vyhýbat se nebezpečí, úskalím a krizím.

Formy práce:

Četba z naučné i zábavné literatury, dokumenty, filmy, exkurze, tvořivé dílny, naučné, osobnostní a relaxační hry, návštěva sběrného dvora, dramatizace příběhů souvisejících se zdravým životním stylem, rébusy, doplňovačky, práce s internetem.

Měsíční projekty:

PEČUJEME O TĚLO

ZÁŘÍ – Jsme to, co jíme

ŘÍJEN – Pohyb a odpočinek

LISTOPAD – Sportem ku zdraví

PROSINEC – Co nám škodí

PEČUJEME O DUŠI                  

LEDEN – Udržujeme dobrou náladu

ÚNOR – Hudba a muzikoterapie

BŘEZEN – Umění a arteterapie

PEČUJEME O PŘÍRODU           

KVĚTEN – Chráníme životní prostředí

ČERVEN – Chráníme zvířata