Vnitřní řád

Vnitřní řád školní družiny

 1. Školní družina (dále jen ŠD) je školní zařízení, které zajišťuje pedagogický dohled, výchovnou práci a aktivity rozvíjející osobnost pro nejmladší žáky školy v době před vyučováním a především po skončení vyučování.
 2. ŠD je v provozu ve dnech školního vyučování ráno od 6:15 hod do 7 :45 hod a po vyučování od 11:40 hod do 17:00 hod. ŠD tedy není v provozu o víkendech, v době školních prázdnin a v předem oznámených dnech mimořádného volna, které vyhlašuje ředitel školy.
 3. Žáci jsou přijímáni na základě podané přihlášky na dobu jednoho školního roku. Přijetí do ŠD není nárokové, každá žádost je posuzována individuálně.
 4. Zákonní zástupci mají povinnost řádně, úplně a pravdivě vyplnit přihlášku a včas ohlásit změny v údajích a změny týkající se zdravotního stavu dítěte, seznámit se s vnitřním řádem ŠD a respektovat ho. Řádně zdůvodňovat nepřítomnost žáka v družině. Včas uhradit úplatu za pobyt dítěte v družině.
 5. Příspěvek rodičů na provoz ŠD je 150,- Kč měsíčně. Platba je rozdělena do dvou stejných částek, tedy 750, – Kč za pololetí, a to bezhotovostně na účet školy: č.ú. 210454545/0300 (do zprávy pro příjemce uveďte ŠD a jméno dítěte). Ve výjimečných případech lze částku z rozhodnutí ředitele školy na základě  písemné žádosti zákonných zástupců zcela prominout.
 6. Zákonní zástupci žáků mají právo být informováni o chování žáka ve ŠD, o akcích družiny a zúčastňovat se akcí určených pro rodiče, podávat vedoucí vychovatelce nebo řediteli školy návrhy na zkvalitnění práce družiny.
 7. V případě, že si rodiče nevyzvednou dítě do 17:00 hod a více než 15 min po provozní době ŠD nelze zákonného zástupce vyrozumět telefonicky, vychovatelka informuje vedení školy a dítě předá příslušnému oddělení Policie  ČR.
 8. Pokud má být žák ze ŠD uvolněn, předloží vychovatelce písemnou omluvenku podepsanou rodiči. Z bezpečnostních důvodů nelze uvolňovat žáky pouze na základě telefonické žádosti. Za žáka, který byl ve škole a do ŠD se nedostavil, vychovatelka nezodpovídá. Vedoucí kroužků školního klubu vyzvedávají žáky ze ŠD a po skončení je opět do družiny přivedou.
 9. Žák odchází ze ŠD v čase, který zákonní zástupci uvedli na přihlášce. Pokud neodchází žák sám, je předán pouze zákonnému zástupci nebo oprávněné osobě, která je uvedena v přihlášce.
 10. Žáci mají povinnost řádně a ohleduplně se chovat, udržovat své věci v pořádku, nepoškozovat majetek školy ani spolužáků a dodržovat pokyny vychovatelek a jiných zaměstnanců školy.
 11. Žák se při činnosti ve ŠD chová tak, aby svým jednáním nikomu neublížil a ani neohrozil jeho či své zdraví. Zvláště to platí při výtvarných a pracovních činnostech, při manipulaci s pomůckami a materiály, ale také při činnosti mimo prostory ŠD, tzn. na hřišti, při procházkách, při průběžných činnostech apod.
 12. Žáci mají právo užívat zařízení ŠD, zúčastňovat se jejich akcí, podílet se na tvorbě týdenních plánů akcí družiny a denním hodnocení své činnosti, dle pitného režimu užívat nápoje zajištěné pro žáky v družině, zvát na akce družiny určené zákonným zástupcům své rodiče a rodinné příslušníky.
 13. ŠD vykonává nad žáky dohled v době jejich pobytu v družině a při jejich akcích. Žák neopouští družinu bez vědomí vychovatelky. Žák nesmí bez dovolení vychovatele otvírat okna, manipulovat se zásuvkami a elektrickými spotřebiči, používat mobil a podobná elektronická zařízení, materiál a zařízení ŠD, konzumovat energetické nápoje. Při práci s pomůckami do pracovních, výtvarných a tělesných činností dbá důsledně pokynů vychovatele.
 14. ŠD neodpovídá za ztráty cenných věcí, mobilních telefonů či různě vysokých peněžních obnosů. Tyto je však možné uložit do trezoru v kanceláři školy nebo u vychovatelky.
 15. Žáci školy, kteří nenavštěvují ŠD, se mohou zdržovat ve ŠD pouze se souhlasem vychovatelky a s dozorem oprávněné osoby, musí však dodržovat vnitřní řád ŠD.
 16. Pro nedodržování vnitřního řádu je možné žáka ze ŠD vyloučit.

V Uherském Brodě 30.8.2018                                  Mgr. Ivo Ertl, ředitel KZŠ