Vnitřní řád

Vnitřní řád školní družiny

 1. Školní družina (dále jen ŠD) je určena především žákům 1. – 3. třídy. Žádosti o přijetí  žáků 4. a 5. třídy do ŠD budou posouzeny individuálně.
 2. ŠD je v provozu ve dnech školního vyučování ráno od 6:15 hod do 7 :45 hod a po vyučování od 11:40 hod do 17:00 hod. (Ředitel školy může během prázdnin přerušit činnost družiny).
 3. ŠD umožňuje žákům odpočinek, zájmové činnosti a různými formami i přípravu na vyučování.
 4. Žáci jsou přijímáni na základě řádně vyplněné přihlášky (zápisního lístku) vždy na dobu jednoho školního roku. Přijetí do ŠD není nárokové.
 5. Příspěvek rodičů na provoz ŠD je 100,- Kč měsíčně. Platba je rozdělena do dvou stejných částek. Ve výjimečných případech lze částku z rozhodnutí ředitele školy na základě  písemné žádosti zákonných zástupců zcela prominout.
 6. Žáci mají povinnost řádně a ohleduplně se chovat, udržovat své věci v pořádku, nepoškozovat majetek školy ani spolužáků a dodržovat pokyny vychovatelek a jiných zaměstnanců školy.
 7. Žák se při činnosti ve ŠD chová tak, aby svým jednáním nikomu neublížil a ani neohrozil jeho či své zdraví. Zvláště to platí při výtvarných a pracovních činnostech, při manipulaci s pomůckami a materiály, ale také při činnosti mimo prostory ŠD, tzn. na hřišti, při procházkách, při průběžných činnostech apod.
 8. Žáci mají právo užívat zařízení ŠD, zúčastňovat se jejich akcí, podílet se na tvorbě týdenních plánů akcí družiny a denním hodnocení své činnosti, dle pitného režimu užívat nápoje zajištěné pro žáky v družině, zvát na akce družiny určené zákonným zástupcům své rodiče a rodinné příslušníky.
 9. Zákonní zástupci mají povinnost řádně, úplně a pravdivě vyplnit přihlášku a včas ohlásit změny v údajích a změny týkající se zdravotního stavu dítěte, seznámit se s vnitřním řádem ŠD a respektovat ho. Řádně zdůvodňovat nepřítomnost žáka v družině. Včas uhradit úplatu za pobyt dítěte v družině. Pokud žák neodchází domů či do jiných zájmových aktivit sám, vyzvedávají ho zákonní zástupci ve stanovené době.
 10. Zákonní zástupci žáků mají právo být informováni o chování žáka ve ŠD, o akcích družiny a zúčastňovat se akcí určených pro rodiče, podávat vedoucí vychovatelce nebo řediteli školy návrhy na zkvalitnění práce družiny.
 11. ŠD vykonává nad žáky dohled v době jejich pobytu v družině a při jejich akcích. Žák neopouští družinu bez vědomí vychovatelky. Žák nesmí bez dovolení vychovatele otvírat okna, manipulovat se zásuvkami a elektrickými spotřebiči, používat mobil a podobná elektronická zařízení, materiál a zařízení ŠD, konzumovat energetické nápoje. Při práci s pomůckami do pracovních, výtvarných a tělesných činností dbá důsledně pokynů vychovatele.
 12. Pokud má být žák ze ŠD uvolněn, předloží vychovateli písemnou omluvenku podepsanou rodiči. Z bezpečnostních důvodů nelze uvolňovat mimořádně žáky pouze na základě telefonické žádosti. Za žáka, který byl ve škole a do ŠD se nedostavil, vychovatelka nezodpovídá. Vedoucí zájmových útvarů pracující v budově školy vyzvedávají žáky ze ŠD a po skončení je opět do družiny přivedou.
 13. ŠD neodpovídá za ztráty cenných věcí, mobilních telefonů či různě vysokých peněžních obnosů. Tyto je však možné uložit do trezoru v kanceláři účetní naší školy nebo u vychovatelky.
 14. V případě, že si rodiče nevyzvednou dítě do skončení provozu školní družiny, to je do 17:00 hod a  více než 15 min po provozní době ŠD zákonného zástupce nelze vyrozumět telefonicky, vychovatelka informuje vedení školy a příslušné oddělení Policie  ČR.
 15. Žáci školy, kteří nenavštěvují ŠD, se mohou zdržovat ve ŠD pouze se souhlasem vychovatelky a s dozorem oprávněné osoby, musí však dodržovat vnitřní řád ŠD.
 16. Pro nedodržování vnitřního řádu je možné žáka ze ŠD vyloučit.

V Uherském Brodě 31.8.2017                                   Mgr. Ivo Ertl, ředitel KZŠ