Zápis do 1. třídy pro školní rok 2019/2020

Zápis do 1. třídy pro školní rok 2019/2020

Termín zápisu

Úterý 2. dubna 2019 od 13 do 18 hodin na Jirchářské 823

K zápisu se dostaví děti, které dovrší před nástupem do školy 6 let (narozené od 1.9.2012 do 31.8.2013) a děti s odkladem povinné školní docházky z loňského roku. Může být přijato i dítě narozené po 31.8.2013, pokud je duševně a tělesně vyspělé. V tomto případě rodič u zápisu doloží doporučující vyjádření školského poradenského zařízení.

Organizace a průběh zápisu

Zápis k povinné školní docházce je složen z formální a motivační části. Zákonný zástupce může být přítomen u obou částí zápisu. Dítě nemusí být u zápisu přítomno.

Formální část zápisu

 • k zápisu přicházejí zákonní zástupci, zastupuje-li dítě jiná osoba než jeho zákonný zástupce, doloží své oprávnění dítě zastupovat
 • obdrží registrační číslo
 • předloží rodný list dítěte (u cizinců pas) a svůj OP
 • vyplní potřebné tiskopisy
 • možnost konzultace s vedením školy

Motivační část zápisu

 • pokud je zapisované dítě přítomno u zápisu, může se zúčastnit motivační části se souhlasem zákonného zástupce
 • motivační část je vedena hravou formou učitelkami 1. stupně – motivování dítěte pro školní docházku, orientační posouzení školní zralosti

Plánovaný počet tříd – 1 třída s maximálním počtem žáků 20

Pokud překročí počet žádostí o přijetí k základnímu vzdělávání tento počet, budou žáci přijímáni podle těchto kritérií:

 • sourozenec (sourozenci) ve škole
 • sdílení společných hodnot
 • aktivní účast na Předškoličce

Odklad povinné školní docházky (zákon 561/2004 Sb. – Školský zákon, § 37)

Není-li dítě tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé a požádá-li o to písemně zákonný zástupce dítěte v době zápisu k povinné školní docházce podle § 36 odst. 4, odloží ředitel školy začátek povinné školní docházky o jeden školní rok, pokud je žádost doložena doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení (PPP nebo SPC), a odborného lékaře nebo klinického psychologa. Začátek povinné školní docházky lze odložit nejdéle do zahájení školního roku, v němž dítě dovrší osmý rok věku.

Rozhodnutí o přijetí

 • rozhodnutí vydává ředitel školy bezodkladně, nejpozději do 30 dnů od zahájení správního řízení
 • seznam registračních čísel přijatých dětí bude zveřejněn na webových stránkách školy a na vstupních dveřích školy
 • rozhodnutí má 1 originál, který se zakládá do spisu a je uložen ve škole
 • pokud zákonný zástupce požaduje tiskopis rozhodnutí o přijetí, je mu vystaven stejnopis.

 

Mgr. Ivo Ertl, ředitel školy