Školní poradenské pracoviště

Školní poradenské pracoviště je zařízení, které představuje vzájemně propojený celek výchovné oblasti školy (výchovné a kariérové poradenství) a preventivní oblasti školy (primární prevence). Jeho hlavním cílem je poskytování poradenských a konzultačních služeb ve škole.

Veškeré standardní poradenské služby jsou poskytovány zdarma pro všechny žáky školy a jejich zákonné zástupce.

Školní poradenské pracoviště spolupracuje kromě žáků a zákonných zástupců také s třídními učiteli, učiteli výchov a dalšími pedagogickými pracovníky školy. V konkrétních záležitostech zajišťuje pracoviště také koordinaci a spolupráci s jinými školskými zařízeními (např. pedagogicko-psychologická poradna, speciálně pedagogické centrum, středisko výchovné péče, OSPOD).

Smyslem služeb, které poskytuje školní poradenské pracoviště, je především vytvoření vhodných podmínek vzdělávání a všestranný rozvoj žáků, včetně zajištění speciálních vzdělávacích potřeb žáků, prevence rizikového chování, kariérní poradenství pro žáky a metodická a další podpora pedagogických pracovníků. Služby obecně kladou důraz na důvěrnost jednání a ochranu osobních dat klientů.

Organizační struktura pro školní rok 2023/2024
Vedoucí školního poradenského pracoviště:

sovadinova@kzsub.cz

Mgr. Klára Sovadinová, výchovný poradce

Členové školního poradenského pracoviště:

Školní metodik prevence a kariérový poradce

Mgr. Sylvie Píšková

Školní psycholog

Mgr. Zdeňka Buráňová

Hlavní cíle
 • zkvalitnění poradenských služeb poskytovaných ve škole žákům, jejich zákonným zástupcům i pedagogům
 • zlepšení sociálního klimatu školy
 • podporování celkové proměny školy
 • komunikace s rodiči a upevňování další spolupráce v péči o žáka
 • zajištění péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami
 • posílení průběžné a dlouhodobé péče o žáky nadané a mimořádně nadané, péče o žáky s neprospěchem
 • kariérové poradenství – profesní orientace žáků
 • prevence rizikového chování žáků a školní neúspěšnosti
 • vytváření podmínek pro rozvoj osobnosti žáků
 • spolupráce s ostatními poradenskými zařízeními
 • spolupráce s farností Uherský Brod

robova@kzsub.cz

Mgr. Miroslava Robová

Standardní činnosti výchovného poradce

 Poradenské činnosti

 1. Vyhledávání a orientační šetření žáků, jejichž vývoj a vzdělávání vyžadují zvláštní pozornost a příprava návrhů na další péči o tyto žáky, včetně spolupráce na přípravě, kontrole a evidenci plánu pedagogické podpory pro žáky s potřebou podpůrného opatření v 1. stupni.
 2. Zprostředkování diagnostiky speciálních vzdělávacích potřeb a mimořádného nadání (vstupní a průběžné) a intervenčních činností pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami nebo mimořádně nadané žáky ve školských poradenských zařízeních.
 3. Spolupráce se školskými poradenskými zařízeními při zajišťování podpůrných opatření pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami a intervenčních činností pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami.
 4. Příprava podmínek pro vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami ve škole, koordinace poskytování poradenských služeb těmto žákům školou a školskými poradenskými zařízeními a koordinace vzdělávacích opatření u těchto žáků.

Metodické a informační činnosti

 1. Metodická pomoc pedagogickým pracovníkům školy s naplňováním podpůrných opatření ve vdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami.
 2. Zprostředkování nových metod pedagogické diagnostiky a intervence pedagogickým pracovníkům školy.
 3. Předávání odborných informací z oblasti péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami pedagogickým pracovníkům školy.
 4. Poskytování informací o činnosti školy, školských a dalších poradenských zařízení v regionu, o jejich zaměření, kompetencích a o možnostech využívání jejich služeb žákům a jejich zákonným zástupcům.
 5. Shromažďování odborných zpráv a informací o žácích v poradenské péči dalších poradenských zařízení a jejich zajištění v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů.
 6. Vedení písemných záznamů umožňujících doložit rozsah a obsah činnosti výchovného poradce, navržená a realizovaná opatření.

piskova@kzsub.cz

Mgr. Sylvie Píšková

Náplň práce metodika prevence
Metodické a koordinační činnosti
 1. Koordinace tvorby, kontrola, evaluace a participace při realizaci minimálního preventivního programu školy.
 2. Koordinace a participace na realizaci aktivit školy zaměřených na prevenci záškoláctví, závislostí, násilí, vandalismu, sexuálního zneužívání, zneužívání sektami, rasismu a xenofobie, prekriminálního a kriminálního chování, rizikových projevů sebepoškozování a dalších projevů rizikového chování.
 3. Vyhledávání a nastavení vhodné podpory směřující k odstranění rizikového chování žáků.
 4. Individuální práce se žáky a studenty s obtížemi v adaptaci, se sociálně-vztahovými problémy, s rizikovým chováním a problémy, které negativně ovlivňují jejich vzdělávání.
 5. Koordinace spolupráce školy s orgány státní správy a samosprávy, které mají v kompetenci problematiku prevence rizikového chování, s metodikem preventivních aktivit v poradně a s odbornými pracovišti (poradenskými, terapeutickými, preventivními, krizovými, a dalšími zařízeními a institucemi), které působí v oblasti prevence rizikového chování.
 6. Kontaktování odpovídajícího odborného pracoviště a participace na intervenci a následné péči v případě akutního výskytu rizikového chování.
 7. Koordinace a realizace peer programu ve spolupráci s nejstaršími žáky školy.
Informační činnosti
 1. Zajišťování a předávání odborných informací o problematice rizikového chování, o nabídkách a výsledcích programů a projektů, o metodách a formách specifické primární prevence pedagogickým pracovníkům školy.
 2. Prezentace výsledků preventivní práce školy, získávání nových odborných informací a zkušeností.
 3. Vedení a průběžné aktualizování databáze spolupracovníků školy pro oblast prevence rizikového chování (orgány státní správy a samosprávy, střediska výchovné péče, poskytovatelé sociálních služeb, zdravotnická zařízení, Policie České republiky, orgány sociálně-právní ochrany dětí, nestátní organizace působící v oblasti prevence, centra krizové intervence a další zařízení, instituce i jednotliví odborníci).
 4. Vedení dokumentace, evidence a administrativa související se standardními činnostmi v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů a předávání informací o realizovaných preventivních programech školy pro potřeby zpracování analýz, statistik a krajských plánů prevence.
 5. Vedení písemných záznamů umožňujících doložit rozsah a obsah činnosti školního metodika prevence, navržená a realizovaná opatření.
Poradenské činnosti
 1. Vyhledávání a orientační šetření žáků s rizikem či projevy rizikového chování; poskytování poradenských služeb těmto žákům a jejich zákonným zástupcům, případně zajišťování péče odpovídajícího odborného pracoviště ve spolupráci s třídními učiteli a školským poradenským pracovištěm.
 2. Spolupráce s třídními učiteli při zachycování varovných signálů spojených s možností rozvoje rizikového chování u jednotlivých žáků a tříd a participace na sledování úrovně rizikových faktorů, které jsou významné pro rozvoj rizikového chování ve škole.

piskova@kzsub.cz

Mgr. Sylvie Píšková

Náplň práce kariérního poradce

Kariérové poradenství a poradenská pomoc při rozhodování o další vzdělávací a profesní cestě žáků, tj. zejména:

 • Koordinace mezi hlavními oblastmi kariérového poradenství – kariérovým vzděláváním a diagnosticko-poradenskými činnostmi zaměřenými k volbě vzdělávací cesty žáka,
 • Základní skupinová šetření k volbě povolání, administrace, zpracování a interpretace zájmových dotazníků v rámci vlastní odborné kompetence a analýzy preferencí v oblasti volby povolání žáků,
 • Individuální šetření k volbě povolání a individuální poradenství v této oblasti (ve spolupráci s třídním učitelem),
 • Poradenství zákonným zástupcům s ohledem na očekávání a předpoklady žáků (ve spolupráci s třídním učitelem),
 • Spolupráce se školskými poradenskými zařízeními (poradna, centrum) a středisky výchovné péče při zajišťování poradenských služeb přesahujících kompetence školy,
 • Zajišťování skupinových návštěv žáků školy v informačních poradenských střediscích krajských poboček Úřadu práce České republiky a poskytování informací žákům a zákonným zástupcům o možnosti individuálního využití informačních služeb těchto středisek,
 • Poskytování služeb kariérového poradenství žákům cizincům se zřetelem k jejich speciálním vzdělávacím potřebám.
 • Metodická pomoc pedagogickým pracovníkům školy v otázkách kariérového rozhodování žáků, integrace, individuálních vzdělávacích plánů, práce s nadanými žáky apod.
 • Předávání odborných informací z oblasti kariérového poradenství a péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami pedagogickým pracovníkům školy.
Přejít nahoru